Albuquerque Journal – Osazda wins $1.25M to test ‘MetZilla’ paste